Liczba odwiedzin strony: 30461 Osób na stronie: 2
 

Antonina Ochrombel-Pawelec 
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 91 poz. 866 - Zm.: ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 2 w ust. 1: a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  drób - ptaki gatunków: kura (Gallus domesticus), kaczka (Anas platyrhynchos, Cairina moschata), gęś (Anser anser, Anser Cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka (Coturnix coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus);", b)  pkt 18 otrzymuje brzmienie: "18)  zwierzę hodowlane czystorasowe - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy, które spełnia wymagania wpisu do księgi, a w przypadku koniowatych - z wyjątkiem koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, kuców szetlandzkich, koników polskich i hucułów - zwierzę pochodzące co najmniej od dwóch pokoleń przodków wpisanych do księgi danej rasy lub ras biorących udział w doskonaleniu tej rasy, które spełnia wymagania wpisu do księgi;", c)  uchyla się pkt 23 i 24, d)  w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26-29 w brzmieniu: "26)  zasoby genetyczne - wszystkie populacje (gatunki, rasy, odmiany, rody lub linie hodowlane) zwierząt gospodarskich oraz materiał biologiczny od nich pochodzący, które ze względów użytkowych, naukowych czy kulturowych mają lub mogą mieć znaczenie dla człowieka; 27)   kontrola zootechniczna - kontrolę fizyczną lub kontrolę dokumentacji w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do poprawienia jakości hodowli; 28)   handel - swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej...
Monitor Polski 1996 Nr 11 poz. 134 - Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1995 r. i w czwartym kwartale 1995 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1995 r. i w czwartym kwartale 1995 r. (M.P. z dnia 15 lutego 1996 r.) Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1995 r. wynosiło 702,62 zł, a w czwartym kwartale 1995 r. wynosiło 842,09 zł.
KRS 0000263975 - "FORAN" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FORAN" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-09-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KARTUSKA 228A 80-125 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
583-295-15-82 220292038 0000263975
KRS 0000263974 - DAR-ZŁOM SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DAR-ZŁOM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-09-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁONECZNA 3/3 32-566 KWACZAŁA ALWERNIA CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
628-214-22-91 120330664 0000263974
KRS 0000263973 - STOWARZYSZENIE AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI STOWARZYSZENIE 2006-09-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WARECKA 11/20 00-034 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000263973
KRS 0000263972 - FUNDACJA "DIALOG NA RZECZ ROZWOJU"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "DIALOG NA RZECZ ROZWOJU" FUNDACJA 2006-09-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
3 MAJA 18/4 20-078 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
712-304-51-27 60188913 0000263972
KRS 0000263970 - "EDUKACYJNE TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EDUKACYJNE TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO" STOWARZYSZENIE 2006-09-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOLNOŚCI 290 42-506 BĘDZIN BĘDZIN BĘDZIŃSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000263970